facebook button
instagram button

תקנון הזמנת משלוחים

1. עורכת המבצע

1.1 עורכת המבצע הינה חברת אלון אינטרייד בתי קפה בע”מ המפעילה את רשת “סי קפה” (להלן- “אלון אינטרייד”).
1.2 אתר האינטרנט של אלון אינטרייד- www.sicafe.co.il (להלן: “אתר הרשת”)

2. תקופת המבצע

2.1 בתקופה שהחל מיום 28.6.20 ועד לסיום המבצע ביום 31.8.20 (בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אלון אינטרייד לגביי קיצור או הארכת תוקף המבצע) תינתן הנחה לכל ההזמנות במערכת האונליין בגובה 10% הנחה מסך ההזמנה וזאת בכפוף לעמידה בתנאי המבצע המפורטים מטה, ובהנחיות והוראות תקנון זה (להלן – “המבצע”).
2.2 אלון אינטרייד שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1 המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.
3.2 המבצע יחול בכל סניפי רשת “סי קפה” לרבות סניפי זכיינים, רשימת הסניפים המלאה קיימת באתר הרשת.
3.3 במסגרת המבצע יתאפשר לכל לקוח שמבצע ההזמנה באמצעות מערכת האונליין לקבל 10% הנחה על כל ההזמנה וזאת בכפוף להקלדת קוד קופון “sicafe2020”. להלן “ההנחה”).
3.4 כניסה למערכת אונליין תתאפשר באמצעות:
1. כניסה לאתר הרשת.
2. סריקת קוד QR אשר יופיע על גביי פליירים ומודעות בסניפי הרשת.
3. כניסה באמצעות קישור באמצעי הפרסום הדיגיטליים להלן הקישור
https://sicafe-shop.cust.urbanana.com
3.5 יובהר כי המבצע תקף בין התאריכים 28.6.20-31.8.20 ובכפוף להקלדת קוד קופון “sicafe2020”
3.6 יש כפל מבצעים או הנחות.
3.7 ניתן להשתתף במבצע רק בקניה במערכת האונליין כאמור לעיל. המצבע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. אחריות

4.1 אלון אינטרייד לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה ו/או אי הקלדת הקופון אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

5. כללי

5.1 אלון אינטרייד שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אלון אינטרייד שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הסניפים הנכללים במסגרת המבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.
5.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.
5.3 על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

Italian Cafe